No. 01 No. 02

70P형 초음파식제어용
미소유량센서

2cc/min부터 계측가능,
고정도, 고신뢰성
유체 : 액체
본체재질 : PEEK/SUS316
유량범위 : 2∼500cc/min
               외 3종
온도 : -20~65℃
압력 : 20MPa(min.0.05MPa)
정도 : ±1%R.D
구경 : 1/4"


700형 초음파식
미소유량센서

2cc/min부터 계측가능,
고정도, 고신뢰성
유체 : 액체
본체재질 : PEEK
유량범위 : 2∼500cc/min
               외 3종
온도 : -10∼60℃, 110℃
압력 : Max1, 3MPa,
          Min0.1MPa
정도 : ±1%F.S
구경 : 3/8, 1/2


No. 03

240형 All PFA 초음파식
미소유량센서

모든 재질 PFA 내식성 우수
20cc/min부터 계측가능,
고정도, 고신뢰성
유체 : 액체
본체재질 : PFA
유량범위 : 20∼1000cc/min,
               100∼5000cc/min
온도 : Max 60℃
압력 : 1~2MPa
정도 : ±0.5%F.S
구경 : 1/8", 1/4"


No. 04 No. 05
WT-9220-2929 마이크로
오발기어형 플로우메터

5cc∼1,500cc 범위의
미소유량 계측가능
물, 경유, 오일 및 그 외
비부식성 액상유체 계측 가능
유체 : 물, 경유, 오일 및 그 외
         비부식성 액상유체 등
본체재질 : Body: ALU,
               Rotor: PPS,
               O-Ring: FPM,
               Shaft: 316L,
               Bearing: PPS
유량범위 : 0.005∼1.5L/min
(at v=1mPas의 경우)
온도 : -20∼+110℃
압력 : -0.7∼30bar(20℃)
정도 : ±1% (v>=3mPas)
구경 : 2 x G1/8 IG Female
         thread (BSP)

WT-9610-3124 터어빈형
케미칼 미소유량센서

3cc∼200cc 범위의
케미칼 미소유량 계측가능
고정도, 고신뢰성,
고단위 펄스 출력
유체 : 산, 알카리 및 그 외
         화학적부식성 유체 등,
         Metal free
본체재질 : Body: PVDF,
               Rotor: PVDF,
               O-Ring: FKM,
               Shaft: PVDF,
               Bearing: PVDF
유량범위 : 0.003∼0.2L/min
(물, 20℃의 경우)
온도 : -10∼+100℃
압력 : -0.7∼16bar(20℃)
정도 : ±2% (v=1mPas)
구경 : 2 x G1/8 AG Male
         thread BSP
         (Fitting 포함)